Voor docenten

Wat is de Ware Bataven?

In de lessenserie Ware Bataven. Nederlandse identiteit, trots en mythevorming: een lessenserie over historische teksten maakt de leerling kennis met de Bataaf, die al eeuwenlang de personificatie is van de moedige en strijdbare voorouder van de Nederlander, en als zodanig de strijd legitimeert die de Nederlanders voerden tegen vijanden van buitenaf. Of die vijanden nu Romeinen, Spanjaarden of Duitsers waren, steeds stonden de Bataven symbool voor de dappere, onafhankelijke strijders die de Nederlanders wilden zijn: heer en meester over hun eigen land.

 

Scholieren komen in de hedendaagse media voortdurend in aanraking met discussies over de Nederlandse identiteit: over het bestaan van dé Nederlandse identiteit en de specifieke eigenschappen die Nederland tot Nederland maken. Die discussies vormen de rechtstreekse voortzetting van lange lijnen van tekstuele tradities. De reflectie op wat Nederland is, was, of zou kunnen worden, vormt het culturele geheugen van een land: individuen, groepen en de samenleving positioneren zich in en door die teksten ten opzichte van het verleden, en ontlenen daaraan hun identiteit.

 

Ware Bataven zal de leerlingen op een frisse en uitdagende manier laten kennismaken met en nadenken over de actualiteit van de geschiedenis, over de processen van natie- en identiteitsvorming, en over de macht van tekst en mythen. Er is daartoe een veelzijdige verzameling materiaal bijeengebracht dat in thematisch georganiseerde hoofdstukken inzicht biedt in het proces van natie- en identiteitsvorming dat door middel van de ‘Batavenmythe’ door de eeuwen heen plaatsvond. De nadruk ligt op teksten: moderne teksten als kinderboeken, maar bovenal historische teksten uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw, toen de Nederlandse staat ontstond zoals we die vandaag de dag nog steeds kennen.

 
Voor wie is Ware Bataven bedoeld?

Ware Bataven is bestemd voor de havo- en vwo-leerlingen uit de bovenbouw van de middelbare school. De leerlingen hebben geen specifieke literair-historische voorkennis nodig, want de noodzakelijke achtergrondinformatie over literair-historische ontwikkelingen en de betekenis van literaire begrippen worden in dit lespakket aangeboden. Daarnaast is de eerste les ‘Batavieren in beeld’ met opzet een introducerende les, zodat de leerlingen met dezelfde voorkennis aan de lessenserie kunnen beginnen. Er wordt dan ook aangeraden deze les (klassikaal) aan alle leerlingen voor te leggen.

 
Voor welke lessen is Ware Bataven bedoeld?

Ware Bataven is bedoeld voor de lessen literatuurgeschiedenis, maar is ook in hoge mate geschikt voor de vakken Nederlands, geschiedenis, CKV en maatschappijleer. Voor Nederlands vanwege de vaderlandse literatuur, voor geschiedenis vanwege de historische elementen, voor CKV vanwege de verschillende (literaire) kunstvormen en voor maatschappijleer vanwege de aspecten van de samenleving die tussen de teksten door aan bod komen.
 
Hoe kom ik aan een docentenhandleiding?

Bij Ware Bataven hoort ook een docentenhandleiding. Deze bevat de uitwerkingen van de tekst­gerichte vragen en de verdiepende opdrachten. De docentenhandleiding kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar warebataven [at] uu.nl. In de lessenserie wordt afwisselend tekst, context, lezer of auteur centraal gesteld, waarbij gebruikt wordt gemaakt van zowel historische als actuele elementen. De opdrachten zijn gericht op het leggen van verbanden tussen de belevingswereld van de leerlingen en het lesmateriaal.